ارسال SMS

ارسال پيام کوتاه به شماره 20008014

قالب پيام بايد به صورت زير باشد:

<شماره کارت> <تاريخ انجام تراکنش > <مبلغ تراکنش> <شماره پيگيری>

به عنوان مثال: 6037991037499568 13871105 1970000 905387

* جداکننده اقلام اطلاعاتی یک فضای خالی میباشد .شماره کارت به صورت دلخواه است.

ارسال پست الکترونيک :

-ارسال پست الکترونيکی به آدرس اينترنتی ipg@sadad.co.ir

اطلاعات مورد نياز در پست الکترونيکی ارسالی شامل موارد زير میباشد:

تاريخ انجام تراکنش، شماره پيگيری، مبلغ تراکنش، شماره کارت ، شماره تماس، نام مشتری، شرح

* شماره پيگيری و تاريخ انجام تراکنش، در صفحه تاييد نهايی عمليات پرداخت، ارائه گرديده است.